حضور دکتر عثمانی در میان انبوه علاقمندان در آرامگاه زنده یاد مقبل هنرپژوه

حضور دکتر عثمانی در میان انبوه علاقمندان در آرامگاه زنده یاد مقبل هنرپژوه

حضور دکتر عثمانی و دکتر خسروی در میان انبوه علاقمندان در آرامگاه زنده یاد مقبل هنرپژوه

حضور دکتر عثمانی و دکتر خسروی در منزل زنده یاد مقبل هنرپژوه

حضور دکتر عثمانی و دکتر خسروی در منزل زنده یاد مقبل هنرپژوه

حضور دکتر عثمانی و دکتر خسروی در منزل زنده یاد مقبل هنرپژوه

برنامه هفتگی فایل های صوتی و تصویری
شماره پیامکی دفتر ارتباطات مردمی